Kvalitet & Miljö

“Det är vår målsättning att varje enskilt projekt, stort som litet skall tillgodose våra kunders behov. Våra kunder skall kunna lita på att varje leverans kommer i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten i övrigt är felfri vid övertagandet.”

Vårt kvalitetssystem bygger på SS-EN ISO 9001. Det innebär att vi efter varje kunduppdrag har en kvalitetsgenomgång av arbetet med kund. Eventuella avvikelser dokumenteras och gås igenom med respektive anställd för att undvika liknande brister vid framtida arbeten. Detta arbetssätt har gjort att våra kvalitetsbristkostnader idag är i princip obefintliga. Det är vår målsättning att varje enskilt projekt, stort som litet skall tillgodose våra kunders behov. Våra kunder skall kunna lita på att varje leverans kommer i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten i övrigt är felfri vid övertagandet. Byggnadsfirman PME AB eftersträvar att kännetecknas av god kvalitet, lyhördhet och att sätta kunden i centrum.

Byggnadsfirman PME AB skall uppnå detta genom att:

 • Vi utför kontinuerliga egenkontroller av arbetet som dokumenteras i form av protokoll och signeras av behörig och utbildad personal
 • Vi tar reda på och använder bästa möjliga material vad avser hållfasthet, hållbarhet, pris, utseende och miljöpåverkan
 • Vi samarbetar med entreprenörer vars arbete håller samma höga kvalitet som vårt eget
 • Aktivt miljötänkande genom ökad återvinning
 • Förebygga fel i projektering och planering
 • Förebygga fel i produktionsprocessen
 • Ett felfritt överlämnande av produkten

Byggnadsfirman PME AB arbetar enligt miljöledningssystem SS-EN ISO14001. Vi avser att minimera den miljöpåverkan vår verksamhet genererar både inom och utom företaget genom att låta ett aktivt och målmedvetet miljöarbete genomsyra hela vår verksamhet. Lagstiftning samt övriga gällande miljöregler är minimikrav som alltid skall uppfyllas. Där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt skall kraven överträffas.

Byggnadsfirman PME AB skall uppnå detta genom att:

 • Stimulera personalen till ett aktivt miljöarbete genom erforderliga utbildningar och information i frågor som rör återvinning, källsortering samt val av produkter med hänsyn tagen till tänkbara miljöaspekter
 • Arbeta för att hushålla med förbrukningen av energi och råvaror i verksamheten samt att arbeta för att minska allt spill
 • Prioritera miljöaspekterna vid val av råvaror, arbetsmetoder och förbrukningsmaterial
 • Ständigt förbättra verksamheten sett ur miljöperspektiv genom att fortlöpande hålla oss uppdaterade på miljöområdet
 • Kräva en engagerad miljöomsorg hos våra leverantörer och underentreprenörer
 • Vara lyhörd för kundens behov och önskemål och därigenom motsvara eller överträffa kundens förväntningar
 • Byggnadsfirman PME AB ska hos allmänhet, kunder och medarbetare uppfattas som ett miljömedvetet och engagerat företag som tar sin del av ansvaret för miljön.

Cancerfonden