Integritetspolicy

INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Mot bakgrund av EU: s allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) vill vi ge dig information om hur vi
hanterar dina personuppgifter.
Byggnadsfirman PME värnar om din personliga integritet. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
dataskyddslagar.
Byggnadsfirman PME lagrar dina personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet med företagskunder,
underentreprenörer, materialleverantörer eller för andra affärsmässiga relationer.

DE KATEGORIER AV DATA VI INHÄMTAR

Vi samlar in vissa personuppgifter om kontaktpersoner på företag. Personliga data är data som kan användas för
att identifiera den person som vi har kontakt med på företaget.
Vi samlar även in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel vid kommunikation med oss via e-
post eller andra kanaler.
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig såsom:
namn, person/organisationsnummer, företagsnamn, titel, adress, e-postadress, telefonnummer, fax och
kundnummer eller annan uppgift du delger oss.

ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Vi använder de personuppgifter vi samlar in bl.a. för att upprätthålla affärsrelationer, fullgöra våra
avtalsförpliktelser eller för att kunna ingå ett avtal. Närmare kan dina uppgifter som exempelvis kontaktperson för
företag sparas för att bjuda in till anbudsgivning, spara historik om företag som deltagit på olika arrangemang,
spara historik om företag som är våra återkommande kunder.
Uppgifterna används också för att tillvarata våra berättigade intressen. Uppgifterna kan därför komma att
användas för att utveckla och analysera verksamheten eller för ändamålet att informera och marknadsföra
Byggnadsfirman PME och den verksamhet som bedrivs. Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss
genom att kontakta oss enligt nedan.
Vi kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån vi är skyldig att göra så på grund av lag eller beslut
från myndighet.
Särskilda kategorier av personuppgifter behandlas endast efter samtycke med dig, eller för att fastställa, göra
gällande eller försvara rättsliga anspråk.

HUR VI DELAR INFORMATIONEN VI SAMLAT IN

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina
personuppgifter.
Vi säljer inte eller hyr ut dina personuppgifter till tredje part men vi kan komma att dela dina personuppgifter med en
tredje part. Dina uppgifter lagras och behandlas endast inom EU/EES.
Vi kan behöva dela personuppgifter med tredje part. Delning kan komma att ske till våra samarbetspartner och
leverantörer, såsom tryckerier och extern konferensorganisatör på̊ den konferens du deltar på. Vi kan också behöva
låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till personuppgifter när de utför tjänster åt oss, främst för att
upprätthålla och stödja våra IT-system eller för att hantera marknadsföringstjänster. Byggfirman PME anlitar
personuppgiftsbiträden som behandlar samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels utveckling och
drift av våra system, samt för att bistå i administrationen av vår verksamhet. Dessa kan i vissa fall komma att
hantera dina personuppgifter även för det fall våra IT-system behöver underhåll eller annan teknisk support.
Härutöver kan vi komma att överföra uppgifter om dig till statlig myndighet för att fullgöra en lagstadgad skyldighet
eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

LAGRING

Byggnadsfirman PME kommer att spara dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som
avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet.
Vi kommer även att spara sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag stipulerar.
Byggfirman kommer även att spara kontaktuppgifter med avseende på marknadsföring och information under en
tid om 5 år efter senaste kontakten. Det ska dock tilläggas att marknadsföring och information riktar sig till företag
och inte till privatpersoner.

SÄKERHET

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, skada eller
förstörelse av dina uppgifter, samt för att skydda mot obehörig åtkomst. Vi granskar regelbundet vår
säkerhetspolicy och våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och personuppgifterna skyddade.

DINA VAL OCH RÄTTIGHETER

Du är alltid välkomna att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi
behandlar om dig och kan begära en kopia över de personuppgifter vi behandlar rörande dig. Du har också rätt att
få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan be oss att radera dina personuppgifter.

Observera att begränsningen eller raderingen av kontaktpersoners personuppgifter kan innebära att vi inte kommer
att kunna tillhandahålla de meddelanden och inbjudningar till företaget som beskrivs ovan. Du har också rätt att ta
emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för
databehandling.
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till tillsynsmyndigheten,
f.n. Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår behandling av dina personuppgifter.

RÄTT ATT TA TILLBAKA DITT SAMTYCKE

För det fall vår behandling av dina personuppgifter skulle grunda sig på ditt samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka
ditt samtycke. Detta gör du lättast genom att kontakta oss enligt nedan.

FÖRETAG, MED VILKA BYGGNADSFIRMAN PME HAR KONTAKT, OCH DESS SKYLDIGHETER

Varje företag är personuppgiftsansvarigt för dess egna anställda och har i enlighet med gällande dataskyddslagar
en informationsplikt gentemot dessa. Det är därför upp till varje företag att informera sina anställda om hur de
anställdas personuppgifter kan komma att behandlas och lämnas ut inom ramen för dess anställning.
Om någon kontaktperson slutar hos företag med vilken Byggnadsfirman PME har kontakt åligger det detta företag att ta
bort dessa kontaktuppgifter och om möjligt kommunicera detta till oss. Om företaget får nya kontaktpersoner ser vi
gärna att även dessa kommuniceras till oss så att vi kan hålla registret över företaget och dess kontaktpersoner
uppdaterat.

ÄNDRING AV DENNA POLICY

Byggnadsfirman PME förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa
ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på www.pmebygg.se.

KONTAKT

Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill komma i kontakt med oss, vänligen
kontakta oss på info@pmebygg.se eller telefonnummer 040–210520 eller också besök oss på vårt kontor i Vellinge.